top of page

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ZAKELIJKE KOPERS 

Artikel 1 Definities
a. Aanbod: Een aanbod van magazijnopruimen B.V., namens haar volmachtgever, tot verkoop van een of meerdere zaken;
b. (Aspirant) koper: De rechtspersoon of natuurlijke persoon (niet-Consument) die een Aanbod van magazijnopruimen B.V. heeft ontvangen, dan wel heeft geboden op een of meerdere Zaken;
c. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
d. Kavel: een of meer Zaken die, al ter verkoop worden aangeboden;
e. Koopsom: de door de (Aspirant) koper voor een of meerdere zaken geboden koopprijs, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW;
f. Koopovereenkomst: Een koopovereenkomst tussen de Verkoper enerzijds en de (Aspirant) koper anderzijds;
g. magazijnopruimen B.V.: Jasper Staal handelend onder de naam magazijnopruimen B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Elly Kerckhoffskade 10 te (2324 DH) Leiden;
h. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die magazijnopruimen B.V. opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper verkopen van een of meerdere zaken. Indien in enig document (waaronder advertentie, aankondiging, pro forma of concept factuur, factuur) is vermeld dat de verkoop in opdracht van een derde plaatsvindt, wordt magazijnopruimen B.V. geacht de verkoop namens de Verkoper te doen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders in de Koopovereenkomst is bepaald.
i. Voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden;
j. Zaken: Een of meer goederen en/of diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen door en rechtsverhoudingen tussen magazijnopruimen B.V., de Verkoper en de Koper. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze Voorwaarden afwijken. De toepasselijkheid van door (Aspirant) koper gehanteerde algemene of bijzondere (inkoop-) voorwaarden worden uitdrukkelijk door magazijnopruimen B.V. en Verkoper van de hand gewezen.

Artikel 3 Toestand zaken
3.1 De (Aspirant) koper koopt de Zaak in de toestand waarin deze zich op het moment van levering bevindt met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Artikel 7:19 BW is van toepassing, ook in gevallen waarin geen sprake is van executoriale verkoop.

Artikel 4 Totstandkoming Koopovereenkomst
4.1 (Aspirant) koper is er van op de hoogte dat de Zaken die door magazijnopruimen B.V. ter verkoop worden aangeboden verkocht worden namens een derde genoemd op de factuur.

Artikel 5 Betaling, termijnen
5.1 De (Aspirant) koper dient de Koopsom uiterlijk 1 dag voor afname te hebben betaald op de door magazijnopruimen B.V. daartoe aangegeven bankrekening. Na het verstrijken van voormelde termijn zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de (Aspirant) koper van rechtswege in verzuim.

Artikel 6 Afname
6.1 De (Aspirant) koper is verplicht de gekochte Zaken af te nemen op de door magazijnopruimen B.V. vastgestelde plaats en tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Iedere aansprakelijkheid van magazijnopruimen B.V. is uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van magazijnopruimen B.V.. Ook iedere aansprakelijkheid van Verkoper is uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of van haar leidinggevenden. Voorzover rechtens anders geoordeeld zou worden, is de aansprakelijkheid van magazijnopruimen B.V. en/of van Verkoper, indien en voorzover na toepassing van de overige bepalingen uit deze Voorwaarden nog resterend en voorzover de aansprakelijkheid door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot een uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van magazijnopruimen B.V. beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag dat magazijnopruimen B.V. ontvangt in het kader van de door haar uitgevoerde opdracht en is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot maximaal de netto koopsom die de Verkoper in het kader van de verkoop van het Kavel van een (Aspirant) koper ontvangt.


7.2. De aansprakelijkheid van magazijnopruimen B.V. en/of van Verkoper voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gevolgschade, winstderving, omzetderving, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van (Aspirant) kopers, verminking, vernietiging of verlies van gegevens


7.3. magazijnopruimen B.V. en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW.


7.4. Levering van de Zaken geschiedt op het adres van Verkoper. Vanaf Levering zijn de Zaken voor risico van de (Aspirant) koper.

bottom of page